معرفی انواع ECUهای موجود در خودروهای داخلی و خارجی

این روزهای در خودروهای مدرن ، ایسیو یکی از مهمترین قطعات خودرو به حساب می آید . بدون وجود ایسیو یا به عبارتی واحد فرمان موتور ، عملکرد خودرو مختل خواهد شد و بسیاری از عملیات خودرو امکان پذیر نخواهد بود.

در این مقاله لیست انواع ایسیوهای موجود در خودروها را به شما ارائه خواهیم کرد که در طی زمان جمع آوری شده اند.

لیست ایسیو از خانواده های مختلف

CIX48_Bifuel_E4(CA2KKDC5)
405_CRC_TU5_CIME4
(CEE)-CIME4
Bifuel(CB1)
CB1_1AX7E212
CEE_TU5_CIM_E4
CGE_XU7
CIR5WY5885A
SLX_TU5
CIX48_Bifuel_CIM_E4_NEW
CIX48_Bifuel_E2_ICU2
CIX48_Bifuel_E4_CIM
XU7_CIME4_CGENF
CA2 CBR CIM
CBR CIM E4
CBR PTP E4
CEF PTP_E4
CBR PTP FIX
YG20240246-A
CGENF TU5 PTP E4
CEJ TU5 PTP E4
TU5 PTPE4 CGENF FIX
CEE TU5 PTP CIME4
CEG TU5 CIM E4
TU5 PTP CGE CIME4NF
CA4 CIM FIX
CGE XU7 NF
CEE ICU CIME4
CEF TU5 CIM FIX
(CIM-E2)
(CIM-E4)
Bifuel(CA4)
Bifuel(CBE)
(CEF)-CIM-E4
CGE_E4
CGE_TU5
Petrol(CEE)-CIME4
TU5_CBME4_IK00686880-A
TU5_Crz
XUM_CGE
XUM_E4_CGX
CBM E4 CGE NF
TU5_CIME4_CGE NF
CGE 5WY5K74A
CEE 5WY5K74A
XU7 CEF PTP
CIM E4 CGENF
PETROL CEF E4
PETROL CE4 E4 CIM E4 MUX
CIM TU5 E4 CGE AMPER FIX
TU5 CBM E4 CGE NF
TU5 CIM E4 CGE NF
ELX CBM E4 CGE NF
CGE NF
TU5 CGE NF
XU7
CBE BIFEUL 1M024
NF CCX48
CGE TU5 CBM E4 NF
EF7(CIM)
EF7(C05EE4C1)
EF7(G05)
EF7(G08)
EF7(G09)
(Immo)_Bifuel
(CEE)_XU7_CBME4
(CI4)+CNG
CI5 (Immo)_Petrol
CI8
EF7_CGE
Samand_EF7_CGE2
EF7_CGE_Fix
Samand_EF7_CGE_IK00421380-C
EF7_CIM_RipFix
EF7_Crz
Petrol_NoImmo
XU7_CBME4_CGE
EF7_CIM_Fix
EF7_CIU
EF7_CIU_Fix
SamandEF7_YG20240135-D_Fix
Soren(CGE)-CIME4
Soren(CGK)-CIME4
XU7_CBME4_CGENF
CGENF CIME4 ELX2000
(CGE)_XU7_CBME4
CA5 XU7 5WY1M52A
CA4 5WY1M04A
EF7 C05ECAS1
EF7 C05EPAS1
EF7 CGE 5WY5K76A
EF7 CBR 5WY1M29A
CA4 CIM
EF7 CBM E4
CBR CIM EF7 5WY1M29A
CEJ XU7 CBME4
EF7 CGE NF
CEG CIM E4
XU7 CIM E4
EF7 C05ECAS1
EF7 CGE C05ECAS1
EF7 XU7
EF7 CBM CBR
EF7 CGE NF
XU7 MUX E4
EF7 CIM E4 FIX
EF7 CBR MUX
EF7 MUX CGE NF
CI4 CNE 87
NF CCX 48 EF7
NF CCX 48
NF CCX48 CAICA40K
Petrol_NoImmo
(CIM)
(CIR)
(CIY)
(Immo)
CIR 5WY5885A
CGE 5WY5K74A
CI5 5WY5865C
CBR CIM 5WY1M29A
CA4
CA4 AMPERFIX
(Immo)_Bifuel
Roa_Petrol_NoImmo
RD(N1)_NoImmo
RD_Petrol_NoImmo
ROA(CI4)+CNG
Roa(immo)_Petrol
Roa Bifuel CBE
CBE 5WY1M24A
ROA IAR7E204
ROA CNG
CBM E4
CR2
TU5_CBME4_CGENF
CBME4 Fix
CGE
CGE_E4(new)
TU5_CBME4_CGENF FIX
TU5_CBME4_NF
Petrol(C03SU4C2)
Petrol(CRB)
Petrol_Bifuel ICU2
ICU2_IMMO2
CIX34_Petrol_E4
(Immo)_Bifuel
Bifuel(XC80MP02)_ICU2
Bifuel(CB6)
Petrol(C05SU4C1)
Petrol(CR3)
Petrol(CR3-New)
Bifuel(XC80MP01)(CA5
Petrol_BifuelECU
Petrol_BifuelECU
CIX34_Petrol_E4(C05SU4C2)
CIX48_Bifuel(CA2SUMC2)
PETROL_CIME4_CGENF
petrol CGE CIM E4
pride(hp2)
CGE CIM E4
CA5 ICU2
CI1 5WY1M52A
CI2 2 SPEEF FAN
CR3 5WY5K09E
CA5 5WY1M52A
CI6 5WY5866B
CR3 5WY5K16A
CI4 IMMO 5WY5866B
CI4 IMMO 5WY5866B
CI2 IMMO 5WY5863A
CI2 NO IMMO 5WY5863A
CB7 5WY1M50D AMPER FIX
CB5 5WY1M50B
CA5
CA5 2
CA2 ICU2
CI6 5WY5866B
CA6 CAN 5WY1M56A
CA6 CIM 5WY1M56A
(ic03su10)-cim
CA6 CAN FIX 5WY1M56A
CIM E4 CGS
CR3 CIM 2 SPEED FAN
CR3 PETROL(082SUMC1)
CGS E4
CEE CR3 CIM E4 FIX
CGE E4 NF FIX
CIM E4 PETROL
CIM E4 BEHINE ICU
PETROL NOIMMO 1 SPEED FAN
CB5 CB7 FAN FIX
CGE NF CIM E4
(C05SV4C1)
CIME4_CGENF
CGE 5WY5K74A
CIM E4 CRC 5WY5K75A
CGE 5WY5K74A
ECI
CGE CIM E4
CEJ_E4
Petrol(CR3)(C05TSEC1)
Petrol(CA2)
Petrol(CR3)
Petrol(CR3)(C05TSEC1)
CIX48
PETROL_CIME4_CGENF
SAINA_CIME4_CGENF
CR3 5WY5K15A
CGE CIM E4
CA2 ICU2
CR3 5WY5K09B
CGE CIM E4
CA2 5WY1M51C
CR3 5WY5K09B
(CA2STSC3) cim
CA6 A31STEC5
CA2 CIM
PETROL S816GPM1
A13STEC3
petrol cee
CGE CIM E4 NF FIX
CGE_TU5
CEF CBM E4
CEF_CBME4_Fix
CGE_IK00389380-B_Fix
CGE_IK00501080-B_Fix
CGE_TU3
CGT_CIM
CGT_CIM_Fix
TU3_CBME4_CGENF
TU3_CBME4_CGENF_NEW
TU5_CBME4_CGENF
CBM E4 NF
CGE TU5 5WY5K75
TU5_CBME4_CGENF FIX
CEJ TU5 CBM E4
TU3 CBM CGE NF E4 CIM FIX
PETROL CEF E4 CBM CIM
CBME4 CEF FIX
CIX34_CIME4
CIX48_CIME4
CIX48_OHV_CIME4
CBR CIM
CBR BIFEUL
CIX48_Bifuel(CA2SZBC3)
CIX_Bifule_New
BUFUL CA5 E4
CA6 BUFUL
CBR E4
BUFUL CA6 OLD
CIX48 BUFUL
E4 ICU2
CA6 5WY1M56A
CA6 CA2SZBC3
BIFEUL NOIMMO
BIFEUL CA5 ICU2
BIFEUL CA5 NOIMMO
BIFEUL CBR ICU CIM E4
PADRA CGE NF
81M2K 48
CBR 5WY1M10A-C
CA6 BIFEUL
CBR BIFEUL A31SZBC1
PETROL E4 FIX ICU
CCX NF

ایسیو خانواده اس ست | SSAT

Bifeul E2
Bifeul E2 Fix
Bifeul E4
Bifuel X4CI1P03
Petrol E2
Petrol E2 Fix
Petrol E4
Petrol E4 Fix
Petrol X4GI1P03
Petrol X4GI2P02
Petrol X4GI2P06
NF BIFEUL
Bifuel X4CI1P02
PETROL NF X4GI2S07

BIFEUL E2
BIFEUL X4CI1P01
BIFEUL X4CI1P02
BIFEUL X4CI1P03
BIFEUL X4CI1P05
BIFEUL X4CI1P07
PETROL E2
PETROL E4
PETROL X2GI1P01
PETROL X2GI1P03
PETROL X2GI1P04
PETROL X4GI2P02
PETROL X4GI2P06
PETROL X4GI2S06
PETROL X4GIIT06
X4GI1P04
X4CI1S08
X4GI2P20
X4GI2S06
X4GI2S10
PETROL X4GI1S06

NF MXGITP09
NF MXGITP10
NF MXGITP20
NF X4GI2S07
MXGITS21 NF
MXGITS11 NF
MXGITP40 NF
MXGITP30 NF
NF MXGITP02
SL96
96
sl96
sl96
sl96

NF NOIMMO

ایسیو های خانواده ساژم

S2000_10
S2000-21
S2000_01
S2000_2A
S2000_2A_Europe
S2000_2B
S2000_2C
S2000_3A
S2000_1
S2000_10_LC
S2000 LC PSA
S2000_23
S2000_24
S2000_25
S2000_29
S2000_3E
S200_3E (9657178280)
S2000_3F
S2000_3F(9644235980)
S2000_35
S2000_3G
S2000_11
S2000_11
S2000_11

ایسیو های خانواده ولئو ولعو

pl4
PL4 1 SENSOR
PL4 2 SENSOR
PL4 FC5
J34 COLD START
J34(1-Sensor)
J34(1-SensorCruise)
J34(2-Sensor)
J34(2-SensorCruise)
J34M4E1(2-Sensor)
J34P-Johnson
j35(1-sensor)
j35(2-sensor)
j35 NoImmo
PL4 ILC
PL4 ILC KNOCK
PL4 SLC IMMO
PL4 SLC LarzeshMotor
PL4 SLC NORMAL
PL4 LC Knock
PL4 OHV
PL4 LC
PL4 SLC CNG
PL4 SLC CNG(immo)
PL4 FC5
VB44
VALEO SAX 500 IMMO
PL4
PL4
PL4 (1214701300)
PL4 (1224701200)
PL4 (1224708100)
PL4 (1224708200)
PL4 Immo(3224710010)
PL4 Immo(3224712020)
PL4 Immo(3234712310)
PL4 Immo(3234712320)
PL4 Immo Knock
PL4 noImmo(1214701300)
PL4 KmRepair
V34M2E2

L90E4
L900010089218AA
L9000S120146098
L90SANDRO
L90TONDAR
L90PICUP
L90 -AUTO
L90 VANET- E4
L90 AT
L90 -NEW
L90SIMI
L9029F
EMS3132
L90 E4 AT
L90PETROL EMS
S110140023A
L90 MT
AT NEW
NO IMMO
CA4 NOIMMO
PETROL E4 CIM2 ICU
PETROL E4 CIM ICU
CA3 NOIMMO
CA4BB2MLNH4
CA4NOIMMO
CA4BB2MLNH1
CBR ICU NEW
CBR E4
CGE NF E4
CGE E4

ایسیو های خانواده بوش

Me7.4.5(9664001380)
ME 7.4.5 PLASTIKI URO3
ME 7.4.4 (9643758880)
Me7.4.4(9644219480)
Me7.4.4(9644927480)(23)2Oxygen
Me7.4.4(9645733380)(Cruise)
Me7.4.4(9644928180)(23)1Oxygen
Me7.4.4(9646664380)(91)
Me7.4.4(9647345280)
Me7.4.4(9647480580)
Me7.4.4(9648024580)
Me7.4.4(9650116680)
Me7.4.4(9650346180
Me7.4.4(9651396380)
Me7.4.4(9651812680)
Me7.4.4(9659280280)2Oxygen
Me7.4.4(9663832280)
Me7.4.4(9664081680)(91)2Oxygen
Me7.4.4(9666824480)
H30 CROSS(3600110108)
M7.4.4(9648024680) NO IMMO
ME744-(9645937380)
Me7.4.5(9652552380-Euro4)
Me7.4.5(9662738080)
Me7.4.5(9664050280)
Me7.4.5(9664279380)
Me7.4.5(9664060080-Euro4)
Me7.4.5(9667323480)
Me7.4.5(9667372080-Flezi)
Me7.4.5(9679111980)
Me7.4.5(9691527880)
Me7.4.5(9679087180-Pelastik)
me7.4.4 9645733380
Me7.4.5(9663810280)
Me7.4.4(9644927480)
ME 7.4.5 E4 BREAK FIX
ME17 9.71
2000
1800
M7.4.4_Africa
Me7.4.4(9663038380)
Me7.4.4(9664637380)(Automatic)
Me7.4.4(9679018180)(immoTu5)
Me7.4.4(9679051280)(AutoNew)
IMMO 7.4.4(1037537430)
M7.4.4 South Africa
ME 17
7.4.4 immo(9653492580)
7.4.4(9666824480)
M7.4.4_Perisa
M7.4.4_Perisa_Immo
M7.4.4 Perisa No Immo
ME749 BIFEUL (Immo)
ME 749 BIFEUL (noImmo)
ME 749 BIFEUL NG(SMS)
ME 749 Petrol (Immo)
NG
ME 749 (SMS)
ME 749 AMPER FIX (SMS)
ME 749 NG OLD
SOREN TURBO
SOREN DENA +
ME 749 NG(RAIL FIX)
EF7 ME 17.9.71
ME 749 BIFEUL (noImmo) NEW
EF7 ME17 BIFEUL
EF7 ME 17.9.7.1
7.9.7.1
LIMIT 110 7.9.7.1
CANISTER 7.9.7.1
NO CANISTER 7.9.7.1
7.9.7
7.4.11

SOREN TURBO 7.4.9
DENA COLD START
DENA ME17

7.4.5
ME17

ELX 7.3
TU5 ME 17.9.71
TU5 ME 7.4.4 AT
M7.4.4 XU7 M7X
ME 7.4.4

ME7.8.8 S5
ME7.8.8 J5 AT
ME7.8.1 J3
ME7.8.8J5 NEW
M7.8
MT ME 7.8.8
ME7.8.8 AT
ME7.8.8 Z300
ME7.8.8 MT
ME 7.4.4. H30 COSS
ME 7.8.8 H30 COSS
ME 7.8.8 H30
ME 7.8.8
ME7.8.8 H230
ME7.8.8 H330
ME7.8.8 H330-1500 MT 97
ME7.8.8 H330-1500 MT
ME7.8.8 H230 AT BR0L0855
ME7.8.8 H330-1500 AT
ME7.8.8 H330-1500 AT L
ME7 H220
ME7.8.8 V5
ME7.8.8 H330-1600 AUTO
ME17 CHERY ARIZO
ME7.8 CHERY COWI A15
ME7.9.7 A3_E2
ME7.9.7 A3_E3
ME7.9.7 CROSS EASTAR E2
ME7.9.7 CROSS EASTAR E3
ME7.9.7 KIMO E2
ME7.9.7 KIMO E3
ME7.9.7 QQ6_0261B05334
ME7.9.7 QQ6_0261201377
ME7.9.7 A113_0261B07188
ME7.9.7 Fora_Elara DA
ME7.9.7 Fora_Estina_Elara NA
ME7.9.7 Fora_Estina_Elara BA
ME7.9.7 Fora_Estina_Elara E2
ME7.9.7 Fora_Estina_Elara 2.0 E2
ME7.9.7 FORA 20 16V E3
ME7.9.7 FORA 2.0 AM29F800BB
ME7.9.7 JAGGA
ME7.9.7 BS
ME7.9.7 CLM
M7.9.7 AMULET
7.9.7 E2
ME7.9.7 1.6 A21 NA
ME7.9.7 2.0 A21 GA

ME 7.8..8 X50 BSL
ME 7.8..8 X50 AUTO
ME 7.8..8 (F01R00DCC4 F01R0ADT27)
MVM 315 M7.8
MVM 530 7.9.7
MVM 530 7.9.7.1
MVM 550 7.9.7.1 NO caltalist
MVM X33 ME7.9.7
MVM X33 ME7.8.8 HC
MVM X33 ME7.8.8
MVM 315 M7.8.1 MT
MVM 110 S ME17

M7.8.1
M7.8.1 NEW
ME7
ME17
ME 7

ME 7.8.8
ME 17
ME 17 NEW
MED 17

C30 ME7.8.8
LZNF
LSP25106
LSP24105
LSP25106
LS121002
LS122001
LSP22203
LS110001
LSP23104
LSP24105
LST1203
LST10003
LST11102
E4 LZNF
LZNF PADRA

ایسیو های خانواده زیمنس

CR3 ICU CIM
CGE NF

MWM 110 3 SYLINDER
MWM 110 4 SYLINDER

NF
NF SIMI

ایسیو های خانواده ایزی یو

AT 2.5
MT 2.5
MT FIX
AT P
saina

AT 0399590AA
MT
MT FIX
MT P
AT P 10381168AA
AT P 10375660AA
DENA EF7
DENA EF7(10374550AA)

AT 10400118AA

EF7 PTP

ایسیو های خانواده ماو

TU5 EM1001
TU3 EM1002

ایسیوهای خانواده دلفی

620 1800 MT22.1
MT 22 X60
MT 22 820

H30 CROSS
CAPRA
CAPRA MT20 U2 RICH

MT80
S5
MT 22 S3
MT60 J5

MT 22.1 1800

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگو شرکت کنید؟
نظری بدهید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *